Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

Altex Romania S.R.L., având sediul social in Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, județul Ilfov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/2611/2016, având CUI RO2864518, are calitatea de Operator de date cu caracter personal pentru datele clientilor proprii, prelucrate cu ocazia accesarii site-ului, crearii unui cont de utilizator si calitatea de Persoana Imputernicita sa prelucreze date cu caracter personal ale clientilor Agentiilor Organizatoare de turism, atunci cand actioneaza in calitate de Mandatar al acestora.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Altex numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

·         „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

·         „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

·         „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

·         „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

·         „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; in cazul ALTEX TRAVEL, acesta are calitatea de Persoana Imputernicita/Agent/ Agentie Intermediara;

·         „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

·         „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

 

Altex Romania S.R.L., prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor de vanzare a serviciilor si/sau pachetelor de servicii turistice cu clienții; în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (turistilor) privind situația contului lor de pe www.altextravel.ro , ofertele de servicii de turism solicitate; evaluarea produselor si serviciilor oferite; activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientilor; informarea utilizatorilor despre aceste actiuni.

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;

- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor;

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziție;

- dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;

- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Altex Romania S.R.L., Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, județul Ilfov, în atenția responsabilului cu protecția datelor sau la adresa de email: dpo@altex.ro .

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

În acest sens, Altex va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Altex se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Altex poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: Agentia Organizatoare care ofera serviciile turistice pe care ni le solicitati; in acest sens, avem calitatea de Persoana Imputernicita, mandatata expres sa intermedieze vanzarea serviciilor/pachetelor turistice, caz in care vom actiona cu prudenta si maxima diligenta, in limitele mandatului incredintat de catre Agentia Organizatoare, prin introducerea datelor in sistemele online ale acesteia si prelucrarea in vederea ofertarii si intocmirii documentatiei; efectuarii cererii de rezervare.

Alti parteneri care vor putea accesa datele dvs., dupa caz: furnizori , hoteluri, unitati de cazare si de servire partenere, companii de transport terestru, aerian sau naval partenere ale Agentiei Organizatoare/ rent a car/ transferuri, furnizori de servicii bancare, procesatori de plati; operatori de telefonie mobila;  alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre; parteneri ai Altex Romania ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de Altex, conform conditiilor din prezenta Politica.

Agentia Organizatoare partenera cu acces la toate datele si informatiile pe care ni le furnizati in vederea ofertarii si pregatirii si semnarii documentatiei este societatea KARPATEN OUTGOING S.R.L., cu  sediul in Str. Teleajen, Nr. 77A, Sector 2, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO27928404, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/559/2011, telefon 0217807069, email: rezervari@karpaten.ro, având licenta turism nr.944/ 28.01.2019 pentru agentie organizatoare și poliţa de asigurare cu Seria BN / Nr. 1983, valabila pana la 07.12.2021 la Societatea de Asigurari City Insurance S.A.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal din partea Agentiei Organizatoare sunt:data_protection@karpaten.ro .

 

 

ALTEX ROMANIA SRL